top of page

Privacyverklaring

Elske van Lonkhuijzen, gevestigd aan Guido Gezellestraat 16, 6531CW Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.portretschrijven.nl

Guido Gezellestraat 16

6531CW Nijmegen

portretschrijven[apenstaartje]gmail.com

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Elske van Lonkhuijzen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Elske van Lonkhuijzen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via portretschrijven[apenstaartje]gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Elske van Lonkhuijzen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling (versturen van facturen)

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

De wettelijke grondslagen voor deze doelen zijn:

1) Toestemming: Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jepersoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

2) Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op jouw vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Elske van Lonkhuijzen neemt geen op geautomatiseerde verwerkingen gebaseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elske van Lonkhuijzen) tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Elske van Lonkhuijzen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Elske van Lonkhuijzen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Elske van Lonkhuijzen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het enige bedrijf dat je gegevens verwerkt is webhost Wix, die daarover het volgende zei op de eigen website (19 juni 2022): Wix kan de gegevens van je website-bezoekers op een aantal locaties opslaan. De persoonlijke informatie van de bezoekers van je website kan worden opgeslagen in datacentra in de Verenigde Staten van Amerika, Ierland, Zuid-Korea, Taiwan en Israël. We kunnen gebruik maken van andere jurisdicties als dit nodig is voor de goede levering van onze diensten en/of als dit wettelijk vereist is.

Wix is een wereldwijd bedrijf dat de wetten respecteert van de rechtsgebieden waarin het actief is. De verwerking van de Gebruikersgegevens kan plaatsvinden op het grondgebied van de Europese Unie, Israël of een derde land, grondgebied, of een of meer gespecificeerde gebieden binnen dat derde land, waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het een passend beschermingsniveau biedt (overdracht op basis van een adequaatheidsbesluit). Belangrijk:Elke overdracht naar een derde land, buiten de Europese Unie, dat volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau waarborgt, zal plaatsvinden in overeenstemming met de Standaard Contractuele Clausules (2010/87/EU) die zijn opgenomen in Bijlage 1 van de Wix-gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) De beveiliging van gevoelige gegevens is van extreem belang voor Wix en we zetten ons 100% in voor gegevensbescherming. Bekijk alle beveiligingscertificeringen ontvangen door Wix.com.

Elske van Lonkhuijzen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Elske van Lonkhuijzen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Zie voor de essentiële cookies die Wix, de host van deze website, plaatst: https://support.wix.com/nl/article/cookies-en-je-wix-website

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elske van Lonkhuijzen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar portretschrijven[apenstaartje]gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Elske van Lonkhuijzen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Elske van Lonkhuijzen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met portretschrijven[apenstaartje]gmail.com.

bottom of page